The Sri Lanka Tourist ETA allows for a maximum of 30 days per entry.